Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje je spoločnosť ISTRA-klobúky a čiapky SK s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Zemianske Lieskové 336, 913 05, Melčice-Lieskové, Slovensko, IČO: 47 617 276, IČ DPH: SK2024 059 103, email: istra@klobukyaciapky.sk, tel.: 0903 432 698, 032/649 0000 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Rozsah spracúvaných osobných údajov a ich bezpečnosť

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame tak, aby sme splnili všetky zákonné povinnosti. Pre kompletné vybavenie Vašich objednávok spracúvame nasledovné údaje: základné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska, IČO), kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa), informácie o zakúpených produktoch a službách, údaje cookies, transakčné údaje (údaje o platbách a metódach).

Za účelom splnenia zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi, aby vaša objednávka mohla byť riadne a včas doručená.

Pre zabezpečenie ochrany osobných údajov sme prijali dôsledné organizačné a technické opatrenia. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje spracúvajú len poverené osoby, ktoré sú pravidelne školené o ochrane vašich osobných údajov. Rozsah ich kompetencií vyplýva z pracovnej zmluvy a z pokynov prevádzkovateľa. 

Doba uchovávania osobných údajov

Ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať počas trvania vášho súhlasu, maximálne však po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto lehoty ich zlikvidujeme. Ak vaše údaje spracúvame na základe plnenie zmluvy, budeme ich spracúvať po dobu platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie. Ak vaše údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, budeme ich spracúvať po dobu ktorú určuje príslušný legislatívny predpis (n.v prípade účtovníctva je táto doba 10 rokov).

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

So žiadosťou súvisiacou s výkonom vašich práv pri spracúvaní osobných údajov sa môžete na nás obrátiť emailom na: istra@klobukyaciapky.sk alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla prevádzkovateľa.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, 

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.2.2021.Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.