Preskočiť na obsah

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky(ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom online obchodu Istra, umiestneného na webovom rozhraní www.klobukyaciapky.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Predávajúci: ISTRA – klobúky a čiapky SK s.r.o., Zemianske Lieskové 336, 913 05, Melčice-Lieskové, Slovensko, IČO: 47 617 276, IČ DPH: SK2024059103, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín (ďalej len „predávajúci“), email: istra@klobukyaciapky.sk, tel.: 0903 432 698, 032/649 0000
1.2 Orgán dozoru: Slovenská Obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel.č.032/640 01 09, fax.č. 032/640 01 08
1.3 Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronickú objednávku alebo vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim.
1.4 Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúci ako spotrebiteľ pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, emailový kontakt.
1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.6 Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.7 Produkty zverejnené na internetových stránkach elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho alebo emailom potvrdzujúcim akceptáciu objednávky.
1.8 Odoslaním elektronickej objednávky vytvorenej na internetových stránkach predávajúceho kupujúcim, vytvorením telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúcim a jej potvrdením zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

2 Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, najneskôr však do 30 dní. Tovar skladom dostupný obvykle expedujeme do 3 pracovných dní.
2.3 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
2.4 Kupujúci sa zaväzuje objednaný a dodaný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu a všetky súvisiace náklady (najmä poštovné a balné).
2.5 Vlastnícke právo, právo užívať tovar a zodpovednosť za škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou osobou.

3 Platobné a dodacie podmienky

3.1 Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu spôsobom, aký si zvolí kupujúci pri objednávke.
3.2 Kupujúci si môže zvoliť dodanie tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
– doručenie prostredníctvom kuriérskej služby SDS – Slovenský doručovací systém, s.r.o., Banská Bystrica na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, cena dopravy 4,50€
3.3 Ceny za jednotlivé produkty a služby sú uvádzané v eurách (€) a to vrátane DPH.
3.4 Kupujúci má právo zvoliť si spôsob platby jedným z nasledujúcich spôsobov:
– platba vopred prevodom na bankový účet predávajúceho – tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet predávajúceho
– platba dobierkou pri dodaní kuriérskou službou (hotovosť, platobná karta)

4 Reklamačný poriadok

4.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“).
4.2 Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.
4.3 Ak sa vyskytuje u zakúpeného výrobku vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný, v súlade so všetkými hygienickými zásadami. Spotrebiteľ je povinný pri používaní výrobku dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky, ak sú osobitne stanovené písomným pokynom na visačke výrobku, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť výrobok úpravami, vrátane odstránenia identifikačných etikiet s povinnými informáciami týkajúcich sa výrobku (pevná súčasť výrobku).
4.4 Predávajúci zodpovedá za akosť a úžitkové vlastnosti tovaru ako je pre daný účel obvyklé, zodpovedajúce právnym predpisom. Predávajúci nezodpovedá za vadu, ktorú si spotrebiteľ spôsobil na tovare sám, o ktorej spotrebiteľ vedel pred prevzatím tovaru, reklamácia odporuje povahe tovaru, pre ktorú bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, ktorá vznikla v záručnej dobe dôsledkom opotrebovania tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním a za vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar, alebo jeho súčasť. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov. V povahe veci ako záručný list postačuje doklad o zakúpení, vrátane pripnutej visačky, obsahujúcej povinné informácie a pokyny. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dĺžku od uplatnenia reklamácie.
4.5 Pri vadách tovaru, uplatnených v záručnej dobe, má spotrebiteľ právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Namiesto odstránenia vady má právo požadovať výmenu veci za rovnakú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Neprimerané náklady posúdi konateľ. Po opätovnom vyskytnutí vady po oprave ( aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pri výskyte aspoň 3 rôznych odstrániteľných vád, má právo na výmenu veci, alebo vrátenie kúpnej ceny. Pri nevybavení reklamácie do 30 dní má právo na vrátenie kúpnej ceny. Pri neodstrániteľných vadách, ktoré nebránia užívaniu veci, má právo na primeranú zľavu z ceny, podľa charakteru vady.
4.6 Reklamácia sa uplatňuje zaslaním tovaru spolu so záručným listom na adresu
ISTRA – klobúky a čiapky SK s.r.o. – Reklamačné oddelenie
Zemianske Lieskové 336
913 05 Melčice-Lieskové
Slovensko
Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame doložiť vyplnený reklamačný list.

5 Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6 Odstúpenie od zmluvy

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak došlo k zmenám, pri ktorých nie je možné dodať tovar kupujúcemu v požadovaných vlastnostiach alebo dohodnutej cene. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu zálohu za tovar dohodnutý zmluve, ak bola uhradená, v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.
6.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
6.3 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho listom na adresu sídla predávajúceho alebo emailom na eshop@klobukyaciapky.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom Vami podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením Vášho mena a priezviska, Vašej adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Môžete využiť nasledovný formulár.
6.4 Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu zakúpený tovar vhodne zabalený s pôvodným označením a originálnymi visačkami pripnutými na výrobkoch na adresu sídla predávajúceho vrátane dokladu o zaplatení najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán stráca darovacia zmluva účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.
6.5 Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
6.6 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho doručený.
6.7 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad rúško ako hygienický výrobok nie je možné vrátiť).

7 Ochrana osobných údajov

7.1 Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

8 Záverečné ustanovenia

8.1  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji  tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.2  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
8.3 Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
8.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.